skip to Main Content

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της με αριθμό  2978/28.12.2018, εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό, την ίδρυση του οποίου αποφάσισε στη συνεδρίασή της με αριθμό 2965 / 29&30.8.2018 (έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 13 παρ. 2 στοιχ. λστ΄ N. 4485/2017), ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. Η επωνυμία του Κέντρου είναι «Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό» (Κ.Ε.Ν.Π.). Σε αγγλική απόδοση: «Centre for European Legal Culture» (C.E.L.Cu.), σε γαλλική απόδοση: «Centre pour la Culture Juridique Européenne» (Ce.Cu.J.E.)και σε γερμανική απόδοση: «Zentrum für die europäische Rechtskultur» (Z.Eu.R).

Β. Το Κέντρο υπάγεται στη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ).

Γ. Διαθέτει δική του ιστοσελίδα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) που φιλοξενείται στον ιστοχώρο του Α.Π.Θ. και δική του ηλεκτρονική ιδρυματική διεύθυνση.

Δ. Σε κάθε έντυπο του Κέντρου αναγράφεται ο τίτλος του, μαζί με το λογότυπό του καθώς και το λογότυπο του Α.Π.Θ., έτσι ώστε να είναι εμφανής η σύνδεσή του με το πανεπιστήμιο.

Ε.  Το Κέντρο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του σφραγίδα, όπου αναγράφεται τόσο ο τίτλος του όσο και ο τίτλος του Α.Π.Θ. Ίδια σφραγίδα στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα χρησιμοποιεί το Κέντρο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

ΣΚΟΠΟΣ

Η ίδρυση του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (καλούμενου, εφεξής, «το Κέντρο») εδράζεται στην πεποίθηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. ότι θεμέλιο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι το κύριο μέσο πραγμάτωσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι ο κοινός ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός: μια διαρκής και δυναμική διεργασία σύνθεσης και γονιμοποίησης εθνικά ετερογενών νομικών προτύπων και νομικών αξιών, η οποία αναμορφώνει τα εθνικά νομικά τοπία και τα εντάσσει σε μια νέα, συλλογική-ευρωπαϊκήτροχιά. . Η ανάδειξη του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί ως μέσο που θα τεθεί στη διάθεση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διεύρυνση της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι δραστηριότητες έρευνας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης που θα αναπτύσσει το Κέντρο, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς, θα εξυπηρετούν και θα προάγουν τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό στη μακρά του διάρκεια, με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση της ίδιας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

(α) Η διεπιστημονικού, διεθνικού και διαχρονικού χαρακτήρα έρευνα ζητημάτων που άπτονται του κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, με απώτερο στόχο την ανάδειξη των κοινών αξιών των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαίου της.

(β) Η διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών, μεταξύ άλλων σε σχέση και με τάσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, καθώς και η σύνταξη δικαιοσυγκριτικών μελετών, για ζητήματα για τα οποία επιδιώκεται η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για τα οποία ισχύει ήδη ενωσιακό δίκαιο, με απώτερο στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του ενωσιακού δικαίου και τη μεγιστοποίηση της εγγύτητάς του  προς τον πολίτη.

(γ) Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, απευθυνόμενων στο ευρύ κοινό και ιδίως στην κοινωνία των πολιτών, για το ενωσιακό δίκαιο καθώς και για δυνατότητες ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση αυτού.

(δ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων ή διδακτικών εκθέσεων με σκοπό την εκπαίδευση και εξειδίκευση Ελλήνων και αλλοδαπών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων καθώς και την επιστημονική κατάρτιση ειδικών ερευνητών σε ζητήματα του ενωσιακού δικαίου και, γενικότερα, του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.

(ε) Η οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης με το ίδιο ως άνω υπό (δ) αναφερόμενο αντικείμενο.

(στ) Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα σε «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ένωση κανονιστικές διατάξεις, ή να αναπτύξουν συναφείς πρωτοβουλίες.

(ζ) Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ακαδημαϊκούς φορείς ή/και σε φορείς της κοινωνίας πολιτών που επιθυμούν να δημιουργήσουν υποστηρικτικούς μηχανισμούς προστασίας δικαιωμάτων τα οποία εγγυάται το ενωσιακό δίκαιο («κλινικές δικαιωμάτων»).

(η) Η διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων όλων των δράσεων του Κέντρου σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και δημοσιεύσεις.

(θ) Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, για την αυτοδύναμη οικονομικά λειτουργία του Κέντρου, μέσω, μεταξύ άλλων, της διεκδίκησης ερευνητικών προγραμμάτων και δημόσιων χρηματοδοτήσεων, της αποδοχής χορηγιών και κληροδοτημάτων, της υλοποίησης έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων καθώς και της διεξαγωγής ερευνών, της κατάρτισης μελετών, της οργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή της παροχής εμπειρογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

(ι) Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση «Δικτύου Νομικών Σχολών της Ευρώπης για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό», στο πλαίσιο του οποίου το Κέντρο θα επιδιώκει να προσδώσει προστιθέμενη αξία στις δράσεις του για την προώθηση των παραπάνω ειδικών σκοπών.

(ια) Η διεπιστημονική και διεθνική συγκριτική έρευνα της σχέσης του ενωσιακού δικαίου και του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού με άλλα δίκαια και άλλους νομικούς πολιτισμούς.

(ιβ) Η ανάληψη κάθε άλλης δράσης που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των παραπάνω ειδικών σκοπών καθώς του γενικού σκοπού του άρθρου 1 Β.

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Α. Για την πραγμάτωση των σκοπών του το Κέντρο:

(α) Αναπτύσσει συνεργασίες με Σχολές και Τμήματα του Α.Π.Θ. ή άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε.Ι. καθώς και με Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών, ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και διμερών ή πολυμερών διακρατικών μορφωτικών συμβάσεων επιστημονικών ανταλλαγών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το οικείο κάθε φορά κανονιστικό κείμενο.

(β) Αναπτύσσει συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με θεσμικά και διοικητικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα Υπουργεία, με φορείς της Τοπικής ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, καθώς και με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής, περιφερειακούς οργανισμούς και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

(γ) Συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα και εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Κέντρου.

(δ) Αναπτύσσει συνεργασίες με εκδοτικούς οίκους και προβαίνει σε έντυπες ή ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων των δράσεών του ή σε επιμέλεια συναφών επιστημονικών εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων και έντυπων ή ηλεκτρονικών περιοδικών.

(ε) Αναπτύσσει δίκτυο πηγών δεδομένων και βάση ηλεκτρονικών δεδομένων, όπου συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που είναι χρήσιμα για την εκπλήρωση των σκοπών του.

(στ) Δημιουργεί βιβλιοθήκη, τόσο συμβατική, όσο και ψηφιακή, που περιλαμβάνει τα επιστημονικά έργα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του.

(ζ) Προβάλλει τις δράσεις του με κάθε πρόσφορο μέσο.

(η) Προκηρύσσει και χορηγεί υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικής έρευνας.

(θ) Διεκδικεί ερευνητικά προγράμματα και εθνικές ή ενωσιακές χρηματοδοτήσεις για τις δράσεις του, αποδέχεται χορηγίες και κληροδοτήματα και συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργου ή άλλες συμβάσεις για αντικείμενα που εμπίπτουν στους σκοπούς του.

(ι) Κάνει χρήση κάθε άλλου μέσου που κρίνεται σκόπιμο για την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

(α) Το Κέντρο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συντίθεται από εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ ή / και ομότιμους καθηγητές του Α.Π.Θ., με αναγνωρισμένο έργο και ερευνητική / διδακτική / συγγραφική δραστηριότητα που τελεί σε άμεση συνάφεια με τους σκοπούς του Κέντρου. Τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα επτά μέλη του Δ.Σ. πρέπει να προέρχονται από τη Νομική Σχολή, ενώ οι ομότιμοι καθηγητές δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τους δύο (2). Τα μέλη του Δ.Σ. ασκούν διοικητικό έργο παράλληλα προς την προαγωγή των σκοπών του Κέντρου.

(β)Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., μετά από πρόταση του Πρύτανη, για θητεία πέντε (5) ετών, από σχετικό πίνακα ο οποίος καταρτίζεται μετά από υποβολή υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, υπό στοιχ. α΄. Σε ό,τι αφορά ειδικά το Ιδρυτικό Δ.Σ. του Κέντρου, ο τρόπος συγκρότησής του σε σώμα και έναρξης της λειτουργίας του ρυθμίζεται στη ακροτελεύτια μεταβατική διάταξη (άρθρο 11) του παρόντος.

(γ)Τα οριζόμενα μέλη του Δ.Σ. συγκαλούνται σε πρώτη συνεδρίαση από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., με αποκλειστικό θέμα τη συγκρότησή τους σε σώμα, δηλαδή την εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία. Ο Πρύτανης διευθύνει τη διαδικασία, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέχρι την ολοκλήρωση της συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα, και στη συνέχεια αποχωρεί αφού προσυπογράψει το σχετικό πρακτικό.

(δ) Τα μέλη του Δ.Σ., που επελέγησαν όντας εν ενεργεία καθηγητές, συνεχίζουν να κατέχουν τη θέση τους και μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό Υπηρεσία έως τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. Τα μέλη τουΔ.Σ., εφόσον πληρούν τις ανωτέρω, υπό στοιχ. α΄ αναφερόμενες προϋποθέσεις, είναι επανεκλέξιμα, με περιορισμό δύο συνεχόμενων θητειών.

(ε)Εάν μέλος του Δ.Σ. εκλείψει ή παραιτηθεί, αντικαθίσταται με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από πρόταση που καταθέτει το Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του νεοδιοριζόμενου μέλους λήγει μαζί με τη θητεία όλων των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

(α) Το Δ.Σ. καταρτίζει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

(β)Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου, όπως για τη διαχείριση της περιουσίας, τη διάθεση των πόρων, την αποδοχή κατ’ αρχήν κληρονομιών, δωρεών και άλλων προσφορών, μετά ή άνευ όρων, ή την απόρριψη αυτών, και γενικά για κάθε ενέργεια που αφορά στην προώθηση των σκοπών του Κέντρου.

(γ)Συντάσσει και μετέχει σε προσκλήσεις ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, εισηγείται στον Πρύτανη επιστημονικά προγράμματα και δράσεις, που υποβάλλονται από το Ε.Σ. του Κέντρου, μαζί με αναλυτικό προϋπολογισμό για τη διάρκεια κάθε προγράμματος, προκειμένου με απόφαση της Συγκλήτου, τηρουμένης της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας, να ενταχθούν στον Ακαδημαϊκό – Αναπτυξιακό Προγραμματισμό του Α.Π.Θ.

(δ) Αποφασίζει, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ., (i) να απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Κέντρου σε διατελέσαντες Προέδρους, (ii) να εκλέγει ως Αντεπιστέλλοντες Εταίρους του Κέντρου Έλληνες ή ξένους επιστήμονες που διακρίθηκαν για το διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό τους έργο στο γνωστικό πεδίο του Κέντρου, (iii) να προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής την αναγόρευση ως επίτιμου διδάκτορα ή Καθηγητή, ερευνητή με διεθνώς αναγνωρισμένη συμβολή στο πεδίο του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, (iv) να ανακηρύσσει ευεργέτες και δωρητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ελληνικών ή αλλοδαπών ιδρυμάτων και οργανισμών, που με την ηθική ή υλική συνεισφορά τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των σκοπών του Κέντρου, (v) να συγκροτεί συμβουλευτικές επιτροπές αποτελούμενες από επιστήμονες με εγνωσμένη ερευνητική δράση και διεθνούς κύρους, που είναι σε θέση να συμβάλουν με την ερευνητική τους δραστηριότητα στην προώθηση και ανάδειξη του ερευνητικού έργου του Κέντρου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Κέντρο, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του και προεδρεύει των εργασιών του, εισηγείται και υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. αναφορικά με την οργάνωση και στελέχωση του Κέντρου, τον μεσοπρόθεσμο ερευνητικό προγραμματισμό και τα επιμέρους ερευνητικά προγράμματα, και φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., υπογράφοντας κάθε εξερχόμενο έγγραφο μαζί με τον Γραμματέα του Δ.Σ. καθώς και κάθε έγγραφο ή παραστατικό οικονομικής διαχείρισης μαζί με τον Ταμία του Δ.Σ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ. αν το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Με εξαίρεση τις ως άνω περιπτώσεις Β (δ), λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Το Δ.Σ. αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Προέδρου, για κάθε θέμα που ανάγεται στους σκοπούς του Κέντρου. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος υποκαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. έχει την ευθύνη για την τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών του Κέντρου. Κάθε ενέργεια ή υπογραφή των Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραμματέα ή Ταμία πρέπει να καλύπτεται από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. επικυρώνονται από τη Σύγκλητο.

ΣΥΝΘΕΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.

(α)Με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου ορίζεται Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.), στο οποίο μετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. και άλλοι επτά (7) διακεκριμένοι επιστήμονες, διεθνούς κύρους, που προέρχονται από τους κλάδους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίοι κρίνεται, με βάση την ερευνητική/διδακτική/συγγραφική δραστηριότητά τους, ότι μπορούν να συμβάλλουν στη διεπιστημονική πραγμάτωση των σκοπών του Κέντρου. Τα μέλη του Ε.Σ. μπορεί να είναι εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ ή ομότιμοι καθηγητές του Α.Π.Θ. ή άλλων ΑΕΙ καθώς και επιστήμονες Έλληνες ή αλλοδαποί που κατοικούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(β) Η θητεία των μελών του Ε.Σ. διαρκεί όσο και εκείνη των μελών του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κατέχει και τη θέση του Προέδρου του Ε.Σ. Τα υπόλοιπα μέλη του Ε.Σ., που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., ορίζονται από τη Σύγκλητο έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ. του Κέντρου.

(γ) Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (τουλάχιστον πέντε μελών του), είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους του Ε.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του.

(δ) Οι συνεδριάσεις του Ε.Σ. είναι δυνατόν να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Σ.

(α) Το Ε.Σ. εισηγείται στο Δ.Σ. την οριοθέτηση των αξόνων πολιτικής του Κέντρου.

(β) Έχει την επιστημονική επιμέλεια των επιστημονικών εκδόσεων του Κέντρου.

(γ) Συμβάλλει στη σύνδεση του Κέντρου με την κοινωνία των πολιτών και στην προώθηση της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

(δ) Έχει την ευθύνη διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων και εκδηλώσεων καθώς και πολιτιστικών/μορφωτικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη και διάδοση του επιστημονικού έργου του Κέντρου.

(ε) Επικυρώνει τα πορίσματα των ερευνών και των μελετών που εκπονούνται στο Κέντρο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α) Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, για την κάλυψη των πολύπλευρων  δραστηριοτήτων του και για την υλοποίηση στην πράξη των αποφάσεων του Δ.Σ., το Κέντρο δύναται να στελεχώνεται με Εκτελεστικό Διευθυντή που μπορεί να είναι είτε μέλος ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ είτε να ανήκει στο διοικητικό προσωπικό, με λοιπό διοικητικό προσωπικό, με επιστημονικούς συνεργάτες (διδάκτορες, πανεπιστημιακούς υποτρόφους, υποψήφιους διδάκτορες ή διπλωματούχους μεταπτυχιακών σπουδών) και με ειδικό προσωπικό προγραμμάτων πληροφορικής.

β) Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Κέντρου είναι επίσης δυνατό να παραχωρούνται σε αυτό, με πράξη του Πρύτανη, υπάλληλοι Α.Π.Θ. ή να προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου επιστημονικοί συνεργάτες, με τους όρους που ισχύουν για τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο Α.Π.Θ.

γ)Σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ., μπορεί με απόφαση της Συγκλήτου να χορηγούνται αποζημιώσεις ή/και αμοιβές, για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, με τους όρους που ισχύουν για τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο Α.Π.Θ.

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κέντρο λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου σε χώρους του Α.Π.Θ. που θα του παραχωρηθούν κατά χρήση.

ΠΟΡΟΙ

(α) Χρηματοδοτήσεις από θεσμικούς φορείς και ερευνητικά προγράμματα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. και από την Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ.

(β) Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της χώρας ή της αλλοδαπής.

(γ) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, και πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

(δ) Έσοδα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αξιολόγησης, από τις πωλήσεις δημοσιευμάτων έντυπης ή ψηφιακής μορφής, καθώς και από την αξιοποίηση τυχόν περιουσιακών στοιχείων του Κέντρου.

(ε) Έσοδα από δίδακτρα στο πλαίσιο της οργάνωσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης καθώς και εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

(στ) Κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης, που πληροί τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και συνάδει με τους σκοπούς του Κέντρου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. Αξιολόγηση: Η δραστηριότητα του Κέντρου αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο και ορίζονται από τη Σύγκλητο.

Β. Απολογισμός: Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους υποβάλλεται από το Δ.Σ. του Κέντρου προς έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. απολογισμός των δραστηριοτήτων του Κέντρου και οικονομικός απολογισμός.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με εισήγηση του Ε.Σ. και απόφαση του Δ.Σ., το Κέντρο μπορεί: (α) να διοργανώνει πρακτικές ασκήσεις καθώς και μαθήματα ή σεμινάρια εξειδίκευσης σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, τα οποία θα εντάσσονται σε προγράμματα σπουδών του Α.Π.Θ. και θα είναι δυνατόν να παρακολουθούνται από φοιτητές στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus, και (β) να δέχεται φοιτητές και καθηγητές της αλλοδαπής στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και των επιστημονικών ανταλλαγών του Α.Π.Θ. με ομότιμα ιδρύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΙΔΡΥΤΙΚΟ Δ.Σ.

Για την έναρξη των εργασιών του Κέντρου, το ιδρυτικό του Δ.Σ., το οποίο ορίστηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίασή της με αριθμό 2974/ 22 & 23.11.2018 και αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, Κοσμήτορα και καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής,

2. Αγγελική Κοιλιάρη, Πρόεδρο και Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,

3. Ιωάννη Παπαγεωργίου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών,

4. Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής,

5. Ευγενία Σαχπεκίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής,

6. Πέτρο Στάγκο, καθηγητή του Τμήματος Νομικής και

7. Αριστοτέλη Στυλιανού, Πρόεδρο και αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών.

Τα μέλη αναλυτικά:

Συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., με αποκλειστικό θέμα τη συγκρότησή του σε σώμα, δηλαδή την εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία. Ο Πρύτανης διευθύνει τη διαδικασία, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέχρι την ολοκλήρωση της συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα, και στη συνέχεια αποχωρεί, αφού προσυπογράψει το σχετικό πρακτικό.

Το πρώτο Επιστημονικό Συμβούλιο θα συσταθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ιδρυτικού Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Ιδρυτικού Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής.

Back To Top